Stawka godzinowa 2023 netto. Jak kształtują się wynagrodzenia za pracę?

Stawka godzinowa 2023 netto to zagadnienie, które interesuje każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę lub na umowie zlecenie. Warto więc się dowiedzieć, jakie są aktualne możliwości zarobkowe.

Stawka godzinowa 2023 netto - kto ją ustala?

Stawka godzinowa 2023 netto jak co roku jest zmieniana, tzn. podwyższana. Ustalanie wynagrodzeń na określonych poziomach w drodze przepisów prawa sprawia, że istnieje teoretyczna szansa na wyrównanie różnic w zarobkach i poprawę bytu społeczeństwa. Oczywiście stanowi to też obciążenie dla pracodawcy, który zobligowany jest do podnoszenia wartości wypłaty. Wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która ma to wykonać w określonym terminie i przedstawić Radzie Ministrów. Taką stawkę konsultuje się z Radą Dialogu Społecznego. Jeśli zaś ministerstwo tego nie zrobi, stawka ustalana jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Górnicy (zdjęcie ilustracyjne) Inflacja niestraszna górnikom. Pensje wzrosną do nawet 12 tys. zł.

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa 2023?

Warto pamiętać, że wysokość ustalonego, minimalnego wynagrodzenia wpływa również na inne kwestie takie, jak wysokość świadczeń otrzymywanych przez pracowników. Wskazać tutaj można np.:

  • dodatek za pracę w porze nocnej - art. 151 [8] kodeksu pracy
  • wysokość odprawy pieniężnej - art. 8 ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
  • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu - art. 18 [3d] kodeksu pracy
  • wynagrodzenie przysługujące pracownikowi za czas pozostawania bez pracy, jeżeli był gotów do jej wykonania i wynagrodzenie za przestój w pracy - art. 81 kodeksu pracy
  • odszkodowanie z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę na skutek mobbingu - art. 94 [3] kodeksu pracy
  • podstawa wymiaru zasiłków - art. 45 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Minimalna stawka godzinowa 2023, które przekłada się na całą wypłatę, z dniem 1 lipca 2023 r. wzrośnie do 23,5 zł.

Najniższa krajowa 2023 - po co w ogóle się ją określa?

"Najniższa krajowa" została wymyślona, by zabezpieczyć byt pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Materię tę reguluje ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, którego wysokość ustala Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Do ustalenia, jaka ma być m.in. najniższa krajowa 2023 bierze się pod uwagę np. przewidywane wzrosty cen w następnym roku, tzw. wskaźnik inflacji. Gdy zostanie określone, w jakiej wysokości będzie płaca minimalna, ogłoszone to winno być do 15-go września każdego roku w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski", przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w "Dzienniku Ustaw" oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Ile wynosi płaca minimalna 2023?

Płaca minimalna 2023 wzrosła od 1 stycznia do kwoty 3490 brutto, a od 1 lipca będzie to 3600 zł. Podwójna podwyżka jaka będzie mieć miejsce w tym roku związana jest z wysokim wskaźnikiem inflacji, który utrzymuje się od 2022 roku. 

Minimalne wynagrodzenie 2023 - jak je obliczać? Czy są odpowiednie kalkulatory?

Wysokość pensji, w tym minimalne wynagrodzenie 2023 powinien określać dokładnie pracodawca. Można też dokonywać takiego wyliczenia samodzielnie. W tym celu warto skorzystać z dostępnych w internecie  kalkulatorów wynagrodzeń. Mogą one np. wyliczyć wartość:

  • wynagrodzenia netto,
  • zaliczki na podatek dochodowy płatnej do urzędu skarbowego,
  • składki na ubezpieczenie społeczne.

Stacja krwiodawstwa 48 dodatkowych dni wolnego w roku. Tak można je zdobyć

Stawka godzinowa a umowa zlecenie 2023. Na jaką stawkę może liczyć osoba 

Płaca minimalna chroni przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale przewidziano również pewną formę ochrony dla osób pracujących na umowę zlecenie. Od 2017 r. wprowadzono minimalną stawkę godzinową. Stawka godzinowa w umowie zlecenia 2023 będzie od stycznia wynosiła 22,8 zł, a od lipca - 23,5 zł.

Zobacz też: Urlop opiekuńczy i rodzicielski nie podobają się związkowcom. "Pracownicy nie będą korzystać"

Więcej o: