Alimenty na dzieci. Jak je uzyskać?

Alimenty to bardzo ważne zagadnienie dla każdego rodzica, gdy drugi z nich nie płaci na utrzymanie dziecka żadnych pieniędzy

Alimenty na dzieci. Jakiego rodzaju świadczeniem są?

Alimenty, zgodnie z przepisami to świadczenie, do którego rodzice są obowiązani na rzecz dziecka nie będącego w stanie jeszcze samodzielnie się utrzymać. Dotyczy to obojga rodziców - zarówno tego, z którym dziecko mieszka, jak i tego, który ma jedynie ustalone widzenia z dzieckiem. Uzasadnione potrzeby nieletniego winny być zaspakajane zgodnie z możliwościami finansowymi rodzica. Natomiast często ten z rodziców, który nie jest wiodący, czyli ma przyznane kontakty, a nie mieszka na co dzień z pociechą, ma je w postaci świadczenia pieniężnego w określonej wysokości, płatne na ręce drugiego z opiekunów. Przyjmuje się bowiem, że drugi z rodziców pokrywa koszty utrzymania w podobnej wysokości, a dodatkowo świadczy też osobiste starania o wychowanie dziecka na co dzień. Dlatego też często zakres finansowego udziału w utrzymaniu dziecka po stronie tego rodzica, który z dzieckiem mieszka, jest mniejszy niż drugiego z rodziców. Alimenty na dziecko nie są też zależne od zakresu władzy rodzicielskiej.

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny to instytucja, dzięki której osoby uprawnione, które nie mogły uzyskać alimentów od osób zobowiązanych z uwagi na bezskuteczność egzekucji, mogą je otrzymać właśnie dzięki funduszowi. Świadczenie otrzymuje się w wysokości zasądzonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500 zł miesięcznie. Trzeba też spełniać kryterium dochodowe, czyli miesięcznie na jedną osobę nie może on wynosić więcej niż 900 zł. Oprócz tego, zasądzone alimenty muszą być przyznane od rodzica, a uprawnione dziecko nie może mieć ukończone 18 lat, a jeśli dalej się uczy - 25 lat.

Alimenty na dziecko - ile wynoszą?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Alimenty na dziecko zależą bowiem od możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego, ale również od usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Co do zasady to sąd ustala, jakie są koszty utrzymania dziecka i zasądza z reguły połowę tej kwoty od jednego z rodziców na jego rzecz. Mogą one również wynieść więcej niż połowę tej kwoty, ponieważ drugi z rodziców oprócz bieżącego utrzymania dziecka, z reguły sprawuje też nad nim codzienną pieczę i w głównym zakresie dokłada starań do osobistego wychowania syna lub córki. Może się też zdarzyć, że sąd nałoży obowiązek alimentacyjny w postaci płacenia określonej kwoty pieniędzy wyłącznie na jednego z rodziców.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Jak napisać pozew o alimenty?

Nie ma jednego, uniwersalnego wzoru, albowiem wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli więc chce się posłużyć jakimś przykładem znalezionym w internecie, trzeba go indywidualnie dopasować do naszych potrzeb. Dlatego warto skonsultować się z adwokatem lub radcą prawnym, co możliwe jest również czasami w ramach darmowych konsultacji udzielanych np. w MOPS lub innych ośrodkach pomocy społecznej. Przy pisaniu pozwu warto brać pod uwagę zabezpieczenie alimentów, czyli napisać dodatkowy wniosek o przyznanie pewnej kwoty na czas trwania postępowania. Nie może ona stanowić wysokości, której ostatecznie się domagamy, ale może pomóc finansować koszty utrzymania dziecka do czasu wyroku sądowego. Pozew o alimenty musi zawierać kilka podstawowych informacji:

  • określenie kto od kogo chce domagać się alimentów i na czyją rzecz,
  • wartość przedmiotu sporu,
  • określenie wysokości miesięcznych alimentów,
  • wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania,
  • dowody na wysokość ponoszonych kosztów na dziecko i jego usprawiedliwionych potrzeb,
  • uzasadnienie pozwu.

W określonych przypadkach może okazać się jednak, że potrzeba jest dodać jeszcze inne kwestie - dlatego warto skonsultować się ze specjalistą przed złożeniem pozwu do sądu.

A czym jest wniosek o alimenty?

Tak naprawdę jest to dokładnie to samo. Nie ma znaczenia czy pismo zostanie nazwane pozew czy wniosek o alimenty. Istotna jest jego treść. Fachowym określeniem jest to pierwsze, ale sama nazwa nie ma znaczenia, jeśli reszta pisma nie budzi wątpliwości co do tego, czego chcemy się domagać.

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Jakie informacje można tam znaleźć?

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów powstała, aby pomóc tym, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb. Dotyczy to przede wszystkim dzieci. Ustawa dotyczy osób uprawnionych, czyli tych, na rzecz których zostały przyznane alimenty - tzw. wierzycieli alimentacyjnych, którym należy się świadczenie od rodzica. Tytuł wykonawczy, czyli ten, na podstawie którego uprawniony domaga się zapłaty, musi być wydany przez sąd lub przezeń zatwierdzony np. ugoda. Dodatkowym wymogiem jest to, że dotychczasowa egzekucja okazała się bezskuteczna. Ustawa określa zasady działania, które podejmuje państwo wobec dłużników alimentacyjnych, czyli tych, którzy nie płacą alimentów oraz zasady otrzymania świadczenia właśnie z funduszu alimentacyjnego.

Zobacz też: Czy od alimentów trzeba zapłacić podatek? Nie wszystkie świadczenia są zwolnione z dodatkowych opłat

Więcej o:
Copyright © Agora SA