500 plus: wniosek - jak i kiedy złożyć, by otrzymać świadczenie? Wyjaśniamy

Aby otrzymać świadczenie 500 plus, wniosek należy złożyć w odpowiednim terminie. Sprawdzamy, jak złożyć wniosek, jakich formalności należy dopełnić i jakich terminów przestrzegać, wnioskując o 500 plus.

500 plus 2023: komu przysługuje?

Jakie są zasady 500 plus w 2023 roku? Nowy okres świadczeniowy programu "Rodzina 500+" rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku i potrwa do 31 maja 2024 roku. Świadczenie to przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów. O świadczenie wychowawcze ubiegać się mogą zarówno obywatele polscy mieszkający w Polsce, jak i obcokrajowcy mieszkający w Polsce, jeśli posiadają dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce oraz dostęp do polskiego rynku pracy. Do świadczenia wychowawczego mają zatem prawo m.in. obywatele Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym przebywają z dziećmi legalnie na terenie Polski.

Wniosek 500 plus 2023: kto może złożyć?

Kto może złożyć wniosek 500 plus w 2023 roku? O świadczenie wychowawcze może ubiegać się:

 • rodzic (matka lub/i ojciec dziecka), o ile dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu matki lub/i ojca,
 • opiekun faktyczny dziecka, tj. osoba, która opiekuje się dzieckiem i złożyła wniosek o jego adopcję, o ile dziecko mieszka i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
 • opiekun prawny dziecka, tj. osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • dyrektor domu pomocy społecznej, o ile dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej,
 • osoba prowadząca rodzinny dom dziecka,
 • rodzina zastępcza,
 • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej,
 • dyrektor regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej,
 • dyrektor interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, o ile dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej.
Zobacz wideo Wojciechowski o 500+: Można było wprowadzić próg dochodowy

500 plus 2023: do kiedy wniosek złożyć?

Co trzeba zrobić, aby otrzymać 500 plus w 2023 r.? Do kiedy wniosek trzeba złożyć? Warto wiedzieć, że aby zachować ciągłość wypłaty dotychczasowych świadczeń, przyznanych przez ZUS do maja 2023 roku, wniosek należało złożyć do 30 kwietnia 2023 roku. Jeśli ktoś nie dotrzymał tego terminu – jeszcze nic straconego. Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 roku gwarantuje, że świadczenie zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 roku. Ważne, by dotrzymać tego terminu, bowiem dla wniosku złożonego po 30 czerwca 2023 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek na 500 plus 2023: kto rozpatruje?

Wniosek na 500 plus w 2023 roku przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie wypłacane jest w terminie dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest wyłącznie w formie elektronicznej. Informacje na temat wniosku i jego obsługi rodzic (lub inny wnioskodawca) znajdzie na PUE ZUS, niezależnie od tego, jaką drogą składał wniosek.

Jak złożyć wniosek 500 plus 2023?

A jak złożyć wniosek 500 plus w 2023 roku? Można to zrobić wyłącznie elektronicznie. Rodzice posiadający numer PESEL mogą złożyć wniosek przez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
 • portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
 • bankowość elektroniczną,
 • aplikację mZUS.

Rodzic bez numeru PESEL, opiekun faktyczny lub prawny dziecka albo osoba, która sprawuje pieczę zastępczą wniosek może złożyć wyłącznie przez PUE ZUS.

Do złożenia wniosku potrzebne będą:

 • dane rodzica/opiekuna i dzieci, na które składany jest wniosek (w tym numery PESEL),
 • adres e-mail,
 • numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywane świadczenie,
 • dane innych członków rodziny (w tym drugiego rodzica dziecka), jeśli przebywają poza granicami Polski,
 • inne dokumenty potrzebne do tego, by ustalić prawo do świadczenia (np. orzeczenie sądu opiekuńczego w przypadku opiekuna prawnego czy karta pobytu w przypadku cudzoziemców).

Kiedy składać wniosek o 500 plus 2023?

Podsumujmy informacje na temat tego kiedy składać wniosek o 500 plus w 2023 roku. Wnioski na nowy okres rozliczeniowy można składać od 1 lutego 2023 roku. Dla wniosków złożonych w terminie:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 roku – wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2023 roku (zachowana zostanie ciągłość wypłaty świadczenia),
 • od 1 do 31 maja 2023 roku – wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 lipca 2023 roku,
 • od 1 do 30 czerwca 2023 roku – wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec nastąpi do 31 sierpnia 2023 roku,
 • od 1 do 31 lipca 2023 roku – wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca nastąpi do 30 września 2023 roku,
 • od 1 do 31 sierpnia 2023 roku – wypłata świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia nastąpi do 31 października 2023 roku.

W przypadku nowo narodzonego dziecka wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie do trzech miesięcy od dnia porodu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, świadczenie przyznane zostanie od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Co ważne, jeśli dziecko urodziło się przed 1 czerwca 2023 roku, rodzice powinni złożyć dwa wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego.

Zobacz też: Do kiedy wniosek 500 plus? Przez głupi błąd można stracić pieniądze. Rodzicu, pamiętaj o tej kwestii

Więcej o:
Copyright © Agora SA