Rada Polityki Pieniężnej. Czym jest? Jaki ma wpływ na inflację w Polsce?

Rada Polityki Pieniężnej to ważny organ w naszym kraju, na którego barkach spoczywają losy naszych finansów i całej gospodarki. Sprawdź, jaka jest jej rola i jak może wpływać na politykę monetarną.

Rada Polityki Pieniężnej: co to właściwie jest?

Rada Polityki Pieniężnej to nic innego jak bardzo ważny organ w strukturach Narodowego Banku Polskiego. W jej skład wchodzi prezes NBP, który jednocześnie jest przewodniczącym oraz dziewięciu członków. Są oni powoływani po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat. Kadencja tego organu trwa 6 lat. Główną jej funkcją jest to, by ustalać założenia polityki pieniężnej, które przekazywane są do dalszego procedowania Sejmowi. Rada składa do Sejmu sprawozdanie z wykonywania poczynionych założeń budżetowych. Dokument ten musi być wykonany najpóźniej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia poprzedniego roku budżetowego.

A czym są stopy procentowe NBP?

Jest to równie często pojawiające się w mediach określenie, jak sama inflacja. Mają one ogromne znaczenie, bo ich zmiana wpływa również na m.in. spadek stawki WIBOR. Mówiąc w uproszczeniu — stopa procentowa to cena, koszt, jaki należy zapłacić przy pożyczaniu pieniędzy.  Dotyczy to zarówno relacji finansowych pomiędzy osobą pożyczającą określony kapitał a bankiem, jak i pomiędzy bankami. Są one również wyznaczane, by zapewniać stabilność waluty, a to z kolei wiąże się m.in. z inflacją. Można wyróżnić następujące podstawowe stopy procentowe NBP:

 • lombardowa — dotyczy pożyczek udzielanych bankom komercyjnym przez NBP. Są one udzielane pod zastaw papierów wartościowych. Stopa lombardowa jest też zgodnie z przepisami granicą dla maksymalnego oprocentowania pożyczek i kredytów
 • referencyjna — dotyczy operacji finansowych na otwartym rynku międzybankowym. Tu również pojawiają się papiery wartościowe, które są kupowane lub sprzedawane, ale wlicza się tu krótkoterminowe transakcje
 • dyskontowa weksli — dotyczy przyjęcia dyskontowanych weksli, które w Polsce stanowią marginalną ilość transakcji
 • redyskontowa — ustala kwotę, za jaką NBP skupuje weksle od banków komercyjnych, które z kolei wcześniej nabyły przez od ich klientów
 • depozytowa — określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w NBP i jest najniższym oprocentowaniem.
Zobacz wideo Wojciechowski: Nie mamy dziś właściwej polityki pieniężnej

Rada Polityki Pieniężnej — posiedzenia. Po co są i jak często?

W związku z sytuacją finansową na rynkach polskich i zagranicznych często słyszy się o takim organie jak Rada Polityki Pieniężnej, która składa się z 9 członków. Posiedzenia zwoływane są co najmniej raz w miesiącu i robi to przewodniczący, ale można je zorganizować na wniosek co najmniej 3 członków Rady. Na posiedzeniach mogą zapadać uchwały, które muszą być zatwierdzone większością co najmniej 5 członków — w tym przewodniczącego. Oczywiście może się też wydarzyć sytuacja, że liczba głosów jest równa. Wówczas decydujące znaczenie ma głos Przewodniczącego Rady. Efekty takich prac publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jakie są zadania Rady Polityki Pieniężnej?

Jak każdy organ powołany w różnych instytucjach, tak ma swoje zadania Rada Polityki Pieniężnej, a należą do nich:

 • zatwierdzanie planu finansowego i sprawozdania NBP, w tym rocznego
 • określanie maksimum zobowiązań dla pożyczek i kredytów zaciąganych przez NBP
 • ustalanie wysokości stóp procentowych
 • ustalanie stopy rezerwy obowiązkowej banków oraz wysokość oprocentowania
 • ustalanie zasady operacji podejmowanych na otwartym rynku.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej — jakie są jego zadania i kto go wybiera?

Jedną z najważniejszych osób w NBP jest Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej, którym jest Prezes NBP. Powołuje go sejm na wniosek prezydenta na kadencję trwającą 6 lat. Jest możliwość wykonywania tej samej funkcji nie dłużej jednak niż przez 2 kadencje. Do jego z zadań z kolei należy:

 • przewodniczenie Radzie Polityki Pieniężnej
 • stanie na czele NBP i jego reprezentowanie
 • reprezentowanie interesów Polski na arenie międzynarodowej w zakresie instytucji bankowych oraz, o ile Rada Ministrów nie postanowi inaczej, w międzynarodowych instytucjach finansowych
 • wraz z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych ustala zasady związane z przechowywaniem w bankach i innych instytucjach znaków pieniężnych oraz zasady ich transportowania
 • realizowanie zadań wynikających z przepisów w zakresie obronności kraju.

Rada Polityki Pieniężnej: skład

Jak już wskazano — jednym z ważniejszych organów państwowych jest Rada Polityki Pieniężnej. Skład aktualny na maj 2023 r. to:

1. Przewodniczący — Prezes NBP Adam Glapiński

2. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:

 • Ireneusz Dąbrowski
 • Iwona Duda
 • Wiesław Janczyk
 • Cezary Kochalski
 • Ludwik Kotecki
 • Przemysław Litwiniuk
 • Gabriela Masłowska
 • Joanna Tyrowicz
 • Henryk Wnorowski.

Zobacz też: Złoty słabnie. Już dawno nie było tak źle, a może być jeszcze gorzej. Dlaczego?

Więcej o: