Odprawa emerytalna. Te osoby mogą otrzymać nawet równowartość trzymiesięcznej pensji, ale są warunki

Odprawa emerytalna nauczyciela czy innego pracownika może stanowić duże wsparcie finansowe na początek nowego etapu, jakim jest emerytura lub renta. Nie wszyscy jednak będą mogli z niej skorzystać. Wyjaśniamy, kto jest uprawniony do odprawy emerytalnej i rentowej, a także ile może ona wynieść.

Przejście na emeryturę to ważny moment, z którym wiąże się wiele zmian. Sytuacja ta to także pewne zobowiązania po stronie pracodawcy. Mowa tutaj o odprawie emerytalnej lub rentowej, która musi być wypłacona w określonych przypadkach.

Zobacz wideo Czy należy podwyższyć wiek emerytalny czy może utrzymać obecny stan rzeczy? [SONDA]

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Odprawa emerytalna Kodeks pracy. Komu przysługuje odprawa emerytalna i rentowa?

Jak podaje portal rządowy Zielona Linia, kwestia odprawy emerytalnej lub rentowej jest regulowana przez art. 92 Kodeksu pracy. Przysługuje ona pracownikowi, którego stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Dotyczy to jednak wyłącznie osób, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania lub wyboru. W sytuacji tej nie ma znaczenia z czyjej inicjatywy i w jakim trybie został rozwiązany stosunek pracy. Na prawo do wypłaty odprawy nie wpływa też charakter umowy ani staż pracy u danego pracodawcy.

Co ważne, odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi tylko raz. Oznacza to, że nie otrzymamy jej, jeśli była już wypłacona w poprzednim miejscu zatrudnienia. Dotyczy to również sytuacji, gdy pracownik pobrał odprawę, przeszedł na emeryturę i ponownie podjął zatrudnienie. Z tego względu informacja o wypłacie świadczenia powinna być uwzględniona w naszym świadectwie pracy. Odprawa emerytalna nie przysługuje także osobom uprawnionym do pobierania świadczenia przedemerytalnego czy renty rodzinnej.

Odprawa emerytalna: jak obliczyć odprawę emerytalną? Czym się różni odprawa emerytalna nauczyciela?

Ogólna zasada mówi o tym, że odprawa emerytalna musi być równa co najmniej wartości jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jest to wartość gwarantowana, przy czym świadczenie może być też wyższe. Przy jej obliczaniu stosuje się takie same zasady, jak przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Szczegółowo na ten temat pisaliśmy w jednym z naszych poprzednich artykułów. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku nauczycieli, gdzie przepisy związane z odprawą emerytalną określa Karta Nauczyciela. Tym razem odprawa będzie wypłacona w wysokości:

  • dwumiesięcznego wynagrodzenia - jeśli dany pracownik przepracował w szkole mniej niż 20 lat i nie uzyskał z tego tytułu odprawy przewidzianej w art. 28 Karty Nauczyciela,
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia - jeśli dany pracownik przepracował w szkole co najmniej 20 lat.

Przy wyliczaniu są wciąż uwzględniane zasady ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa emerytalna nie przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć. Na koniec należy podkreślić, że odprawa emerytalna i rentowa stanowi przychód ze stosunku pracy, więc pracodawca jest zobowiązany odprowadzić od niej podatek dochodowy. Wypłacana kwota jest jednak zwolniona z oskładkowania na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej o:
Copyright © Agora SA