Jeśli podnosisz swoje kwalifikacje zawodowe, możesz liczyć na dodatkowe dni urlopu. Wiemy, jak je zdobyć

Niektórzy pracownicy mogą liczyć na kolejne dni wolne od pracy. Z jakiego powodu? Zgodnie z Kodeksem pracy urlop szkoleniowy obejmuje tych, którzy podnoszą posiadane dotychczas kwalifikacje zawodowe. Tutaj musi wystąpić inicjatywa lub zgoda pracodawcy.

Każdy pracownik zdaje sobie sprawę, że istnieje coś takiego, jak urlop wypoczynkowy, bezpłatny czy okolicznościowy. Na tym jednak nie koniec. Kodeks pracy przewiduje również dodatkowe dni wolne z powodu tzw. urlopu szkoleniowego. Warto zatem wiedzieć, komu, kiedy i w jakim wymiarze przysługuje. W niektórych przypadkach może być to nawet niemalże miesiąc wolny od pracy

Zobacz wideo Dramat Magdaleny Antosiewicz. Przez inflację nie pojedzie na wakacje

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Czym jest urlop szkoleniowy? Nawet 21 dni wolnych od pracy 

Kwestie wszystkich wspomnianych dni wolnych reguluje Kodeks pracy. Zgodnie z jego zapisami urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, który się kształci, co oznacza, że podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pod pojęciem kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika. Istotnym faktem jest to, że musi wynikać to z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą - tylko w takim przypadku istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych od pracy w ramach urlopu szkoleniowego. Jego wymiar również określają przepisy Kodeksu pracy i na ich podstawie pracownik może otrzymać urlop szkoleniowy w wymiarze

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni - w ostatnim roku studiów, na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Liczba dni wolnych nie podlega żadnym ingerencjom pracodawcy. 

Urlop szkoleniowy - wniosek. Ci pracownicy mogą liczyć na dodatkowe przywileje 

Urlopu szkoleniowego udziela się na wniosek pracownika. Warto pamiętać, że nie może być on zaległy. Jeśli dana osoba nie złoży odpowiedniego pisma o udzielenie urlopu szkoleniowego, to automatycznie traci do niego prawo. Co więcej, takowy urlop powinien być wykorzystywany w czasie powiązanym ze zdarzeniem, które do niego uprawnia. Pracownik podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe zachowuje prawo do przysługującego mu wynagrodzenia. Jest coś jeszcze. Pracodawca może też przyznać mu dodatkowe świadczenia oraz pokryć koszty kształcenia, dojazdów czy niezbędnych podręczników. Osoba zatrudniająca może także zawrzeć umowę szkoleniową z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe, która będzie określać wzajemne prawa i obowiązki stron. Nie mogą być one jednak mniej korzystne dla pracownika, niż te, o których jest mowa w Kodeksie pracy.

Więcej o:
Copyright © Agora SA