Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2023? Nie każdy może liczyć na dodatkowe pieniądze

Nowy Kodeks pracy 2023 jasno określa zasady przyznawania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Prawo do niego wynika ze stosunku pracy. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Tak wyglądają warunki udzielania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystane dni wolne.

Zgodnie z zapisami Kodeksu pracy pracownikowi - w zależności od stażu pracy - przysługuje 20 lub 26 dni wolnych w ramach urlopu wypoczynkowego. Dokładnie jest to 20 dni urlopu na rok kalendarzowy, jeśli staż pracy jest krótszy niż 10 lat oraz 26 dni urlopu na rok kalendarzowy, jeśli staż pracy jest dłuższy niż 10 lat. Istotny jest również okres nauki, który wlicza się do stażu pracy. Ile zatem pracownik może otrzymać za niewykorzystany urlop? Wymaga to kilku obliczeń. 

Zobacz wideo Jak czterodniowy tydzień pracy i urlop menstruacyjny wpływa na pracę? "Efektywność wzrasta"

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ekwiwalent za urlop 2023. Pracownicy mają czas do 30 września przyszłego roku 

Pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika, a Kodeks pracy nie określa jednoznacznie, w jakim terminie należy go złożyć. Warto jednak pamiętać, że zatrudniający powinien mieć czas na przygotowanie się na nieobecność pracownika, aby ta nie wpłynęła negatywnie na standardowy tok pracy. Urlop powinien zostać wykorzystany w roku, w którym zatrudniony nabył do niego prawo. Co jeśli tak się nie stanie? Pracownik nie może zrzec się prawa do dni wolnych, a te powinny zostać wykorzystane do 30 września kolejnego roku kalendarzowego. Termin ten zostaje zachowany, jeżeli urlop zostanie rozpoczęty najpóźniej 30 września. Natomiast przepis dotyczący wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za czas urlopu wypoczynkowego można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku. Kto może na niego liczyć? Wypłata przysługuje tylko w kilku przypadkach. 

Ekwiwalent za urlop 2023: kalkulator. Najważniejszy jest współczynnik ekwiwalentu

Pracownikowi, który w okresie zatrudnienia nie wykorzysta w całości lub w części przysługującego mu urlopu, należy się ekwiwalent pieniężny. Ten przysługuje wtedy, gdy: 

  • pracodawca rozwiąże stosunek pracy, 
  • umowa o pracę wygaśnie i nie zostanie przedłużona, 
  • niewykorzystane dni wolne nie uległy przedawnieniu - trzy lata. 

Aby obliczyć konkretną kwotę, należy rozpocząć od wyliczenia wysokości wynagrodzenia za jeden dzień za pomocą współczynnika ekwiwalentu. Ten ustalany jest w każdym roku kalendarzowym. Od liczby dni w danym roku trzeba odjąć liczbę przypadających w tym samym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy, wynikających z 5-dniowego tygodnia pracy. Otrzymany wynik dzielimy przez 12. W 2023 współczynnik ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wynosi zatem 20,83. Równanie wygląda następująco: 365 dni – (53 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni : 12 = 20,83. Mając ustalony współczynnik, dzielimy przez niego kwotę miesięcznego wynagrodzenia, co daje nam pensję za jeden dzień. Warto pamiętać, że dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wartość współczynnika będzie inna. Ten obniża się proporcjonalnie do wymiaru pracy danej osoby. Dużym ułatwieniem są również dostępne w internecie specjalne kalkulatory, pozwalające na obliczenie kwoty przysługującej w ramach ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Więcej o:
Copyright © Agora SA