ZUS: przeliczenie emerytury po 65. roku życia - wszystko, co warto wiedzieć

Wielu świadczeniobiorców występuje do ZUS-u o przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Warto wiedzieć, kto może ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury, gdzie złożyć wniosek i jakie dokumenty do niego dołączyć.

ZUS: przeliczenie emerytury po 65. roku życia nie dla każdego

Jak informuje ZUS, przeliczenie emerytury po 65. roku życia dla osób, które po przyznaniu świadczenia nie były aktywne zawodowo, możliwe jest tylko wówczas, gdy do wniosku o przeliczenie dołączy się dowody, których dotychczas nie przedłożono, a które udokumentują okresy składkowe przebyte przed przyznaniem emerytury. Do już uwzględnionego stażu pracy doliczone zostaną w takiej sytuacji te nowo udokumentowane okresy ubezpieczenia. Wniosek o przeliczenie emerytury można złożyć również w przypadku, gdy świadczenie zostało przyznane przed 2009 rokiem, ale emeryt nie był w stanie udokumentować swoich zarobków za lata, w których był zatrudniony na etacie. W tej sytuacji do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów, a świadczenie zostanie przeliczone z uwzględnieniem wynagrodzenia minimalnego za te okresy. Jeśli natomiast emeryt odnajdzie dokumenty potwierdzające faktyczne wynagrodzenie za lata sprzed przyznania świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia zostanie przeliczona na nowo.

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia dla emerytów aktywnych zawodowo

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia jest możliwe dla emerytów wykonujących pracę zarobkową i podlegających z tego tytułu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia z doliczeniem okresów składkowych można złożyć po zakończeniu kwartału kalendarzowego, nie częściej niż raz w roku. Świadczenie może zostać przeliczone również osobom, które po jego przyznaniu nadal pracują i osiągają wynagrodzenie, które będzie miało wpływ na wysokość podstawy wymiaru emerytury. Co ważne: jeśli po ponownym przeliczeniu świadczenie byłoby niższe od wcześniej otrzymywanego, ZUS będzie wypłacał emeryturę w dotychczasowej wysokości.

Zobacz wideo Ludzie nadal unikają PPK? "Chcemy pokazać Polakom, że to są ich prywatne oszczędności"

ZUS: przeliczenie emerytury po 65. roku życia - wniosek

Jak wystąpić do ZUS-u o przeliczenie emerytury po 65. roku życia? Wniosek jest konieczny. Gotowy "Wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego", czyli formularz wniosku ERPO, znaleźć można w internetowym serwisie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do wypełnionego wniosku dołączyć należy dokumenty potwierdzające okresy pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej czy pobierania zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku gdy wniosek składa emeryt kontynuujący pracę, do wniosku należy również dołączyć dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie (np. legitymację ubezpieczeniową czy zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - druk Rp 7). Osoba ubiegająca się o przeliczenie emerytury przyznanej na starych zasadach do wniosku powinna dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9, wystawione nie wcześniej, niż na miesiąc przed złożeniem wniosku (ewentualnie również dokumentację medyczną). Wniosek wraz z kompletem dokumentów składa się we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia a OFE

Niektóre kobiety, które były członkiniami OFE, mogą ubiegać się o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. OFE dało im możliwość pobierania okresowej emerytury kapitałowej obok emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mowa tu o kobietach, które urodziły się po 31 grudnia 1948 roku i należały do jednego z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Po osiągnięciu wieku emerytalnego przewidzianego dla kobiet, czyli 60 lat, mają one prawo ubiegać się nie tylko o emeryturę z FUS, ale również okresową emeryturę kapitałową. Oba świadczenia są wypłacane przez ZUS do dnia poprzedzającego osiągnięcie przez kobietę wieku emerytalnego przewidzianego dla mężczyzn, czyli 65 lat (o ile prawo do okresowej emerytury kapitałowej nie wygaśnie wcześniej). Okresowa emerytura kapitałowa przysługuje tym kobietom, które na subkoncie w ZUS zgromadziły co najmniej dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego (od 1 marca 2023 roku do 29 lutego 2024 roku wynosi ona 5887,80 zł). Po ukończeniu przez emerytkę 65 lat ZUS ponownie ustali wysokość emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Emerytkom, które nabyły uprawnienia do świadczeń od 1 października 2017 roku, ZUS powinien obliczyć ponownie świadczenie z automatu i wypłacać docelową emeryturę od dnia ukończenia przez nie  65. roku życia. Z wnioskiem o ponowne przeliczenie emerytury muszą natomiast wystąpić te członkinie OFE, które nabyły prawo do emerytury z FUS przed 1 października 2017 roku oraz kobiety pobierające rentę rodzinną po zmarłym małżonku i okresową emeryturę kapitałową - w ich przypadku ZUS sprawdzi, czy świadczenie obliczone z ich składek na indywidualnym koncie w ZUS jest korzystniejsze.

Zobacz też: ZUS pisze do emerytów. Te listy lepiej uważnie przeczytać. Dają szansę na odwołanie

Więcej o:
Copyright © Agora SA