Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Jak je uzyskać? Nie przegap ważnych terminów!

Świadczenie pielęgnacyjne 2023: czy to jedyna forma zapomogi na jaką mogą liczyć opiekunowie? Czy są też inne? A jeśli tak, to jakie? Sprawdź!

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 - czym jest i komu się należy?

Świadczenie pielęgnacyjne (2023 - podobnie jak w latach poprzednich) jest świadczeniem rodzinnym, które należy do grupy opiekuńczych. Przysługuje ono jednemu z rodziców, opiekunowi faktycznemu osoby niepełnosprawnej, osobie spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym występującej w roli rodziny zastępczej lub osobom, które mają obowiązek alimentacyjny wobec swojego niepełnosprawnego krewnego. Musi to być też osoba, która zrezygnowała z pracy, by opiekować się osobą chorą albo też nie może jej podjąć z tego powodu. Powinna być też spełniona przesłanka stałej lub długotrwałej pomocy w związku ze znacznie ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji oraz koniecznością leczenia, edukacji i rehabilitacji takiej osoby. Istotne jest przy tym to, że kwota takiego świadczenia jest co roku waloryzowana, czyli podwyższenie o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje na dzień 1 stycznia poprzedzającego rok, w którym jest waloryzacja. Świadczenie pielęgnacyjne 2023 również jej podlega.

Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - czym jest i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które należy się osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Środki te przeznaczane powinny być na częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką. Co do zasady przysługuje ono:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia;
  • osobie niepełnosprawnej powyżej tego wieku, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat, a posiada też orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Istotne jest, że świadczenie nie przysługuje, jeśli ma się uprawnienie do dodatku pielęgnacyjnego albo osoba ta przebywa w instytucji, która zapewnia nieodpłatne utrzymanie całodobowo. Może się też zdarzyć, że nie będzie przysługiwało, jeśli członek rodziny ma już takie świadczenie przyznane za granicą, choć tu wiele zależy od przepisów i umów międzynarodowych. Tak więc, aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny 2023 należy spełniać powyższe kryteria oraz złożyć stosowny wniosek.

Kiedy można się starać o zasiłek opiekuńczy 2023?

O zasiłek opiekuńczy 2023 starać się może każdy, kto musi opiekować się chorym członkiem rodziny. Świadczenie to ma sprawić, że mimo niewykonywania pracy na rzecz pracodawcy, można otrzymać rekompensatę w postaci właśnie owego zasiłku, który wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to swoistego rodzaju ochrona przed utratą wynagrodzenia w czasie sprawowania opieki. Jednakże zasiłek nie jest wypłacany, jeśli poza ubezpieczonym w rodzinie, we wspólnym gospodarstwie domowym jest jeszcze ktoś, kto może sprawować opiekę, chyba że osobą tą jest dziecko do dwóch lat. Może on być wypłacany nie dłużej niż przez 60 dni w danym roku kalendarzowym i przysługuje łącznie na dzieci i innych członków rodziny.

Czym jest świadczenie opiekuńcze 2023?

Jest to zbiór świadczeń w postaci: 

  • zasiłku pielęgnacyjnego, 
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
  • świadczenia pielęgnacyjnego.

Tak więc świadczenie opiekuńcze 2023 to de facto zbiór ww. zapomóg.

Dodatek pielęgnacyjny 2023 - co warto wiedzieć?

Świadczenie to przysługuje, jeśli ma się ustalone prawo do emerytury lub renty i jest się osobą niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Ewentualnie osobom, które ukończyły 75 lat - tu dochodzi do przyznania go z urzędu i będzie wypłacany razem z emeryturą. Nie ma wówczas potrzeby przedstawiania zaświadczenia o stanie zdrowia. W pozostałych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku, który będzie rozpatrywany przez lekarza orzecznika ZUS. Dodatek pielęgnacyjny 2023 również podlega waloryzacji.

Jak otrzymać wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego jest możliwe, jeśli spełni się przesłanki z art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych: jeśli w okresie trzech miesięcy (licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Oznacza to więc, że jeśli spełnia się warunki do uzyskania takiego świadczenia, to powinno dojść do wyrównania od miesiąca, w którym złożyło się wniosek o orzeczenie niepełnosprawności.

Zobacz też: ZUS bada zwolnienia lekarskie. Liczba kontroli wzrosła blisko o 200 procent

Więcej o: