Świadczenie pielęgnacyjne 2023. Jak je uzyskać? Nie przegap ważnych terminów!

Świadczenie pielęgnacyjne 2023: czy to jedyna forma zapomogi na jaką mogą liczyć opiekunowie? Czy są też inne? A jeśli tak, to jakie? Sprawdź!

Świadczenie pielęgnacyjne 2023 - czym jest i komu się należy?

Świadczenie pielęgnacyjne (2023 - podobnie jak w latach poprzednich) jest świadczeniem rodzinnym, które należy do grupy opiekuńczych. Przysługuje ono jednemu z rodziców, opiekunowi faktycznemu osoby niepełnosprawnej, osobie spokrewnionej z dzieckiem niepełnosprawnym występującej w roli rodziny zastępczej lub osobom, które mają obowiązek alimentacyjny wobec swojego niepełnosprawnego krewnego. Musi to być też osoba, która zrezygnowała z pracy, by opiekować się osobą chorą albo też nie może jej podjąć z tego powodu. Powinna być też spełniona przesłanka stałej lub długotrwałej pomocy w związku ze znacznie ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji oraz koniecznością leczenia, edukacji i rehabilitacji takiej osoby. Istotne jest przy tym to, że kwota takiego świadczenia jest co roku waloryzowana, czyli podwyższenie o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje na dzień 1 stycznia poprzedzającego rok, w którym jest waloryzacja. Świadczenie pielęgnacyjne 2023 również jej podlega.

Marlena Maląg podczas konferencji prasowej, Warszawa, 06.03.2019 r. Świadczenie pielęgnacyjne 2023 powiązane ze wzrostem wynagrodzeń. Maląg podała kwotę

Zasiłek pielęgnacyjny 2023 - czym jest i komu przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny to świadczenie, które należy się osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji z powodu niepełnosprawności lub podeszłego wieku. Środki te przeznaczane powinny być na częściowe pokrycie kosztów związanych z opieką. Co do zasady przysługuje ono:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16. roku życia;
  • osobie niepełnosprawnej powyżej tego wieku, gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • osobie niepełnosprawnej powyżej 16. roku życia, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat, a posiada też orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
  • osobie, która ukończyła 75 lat.

Istotne jest, że świadczenie nie przysługuje, jeśli ma się uprawnienie do dodatku pielęgnacyjnego albo osoba ta przebywa w instytucji, która zapewnia nieodpłatne utrzymanie całodobowo. Może się też zdarzyć, że nie będzie przysługiwało, jeśli członek rodziny ma już takie świadczenie przyznane za granicą, choć tu wiele zależy od przepisów i umów międzynarodowych. Tak więc, aby uzyskać zasiłek pielęgnacyjny 2023 należy spełniać powyższe kryteria oraz złożyć stosowny wniosek.

Kiedy można się starać o zasiłek opiekuńczy 2023?

O zasiłek opiekuńczy 2023 starać się może każdy, kto musi opiekować się chorym członkiem rodziny. Świadczenie to ma sprawić, że mimo niewykonywania pracy na rzecz pracodawcy, można otrzymać rekompensatę w postaci właśnie owego zasiłku, który wypłacany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to swoistego rodzaju ochrona przed utratą wynagrodzenia w czasie sprawowania opieki. Jednakże zasiłek nie jest wypłacany, jeśli poza ubezpieczonym w rodzinie, we wspólnym gospodarstwie domowym jest jeszcze ktoś, kto może sprawować opiekę, chyba że osobą tą jest dziecko do dwóch lat. Może on być wypłacany nie dłużej niż przez 60 dni w danym roku kalendarzowym i przysługuje łącznie na dzieci i innych członków rodziny.

Czym jest świadczenie opiekuńcze 2023?

Jest to zbiór świadczeń w postaci: 

  • zasiłku pielęgnacyjnego, 
  • specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
  • świadczenia pielęgnacyjnego.

Tak więc świadczenie opiekuńcze 2023 to de facto zbiór ww. zapomóg.

Dodatek pielęgnacyjny 2023 - co warto wiedzieć?

Świadczenie to przysługuje, jeśli ma się ustalone prawo do emerytury lub renty i jest się osobą niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Ewentualnie osobom, które ukończyły 75 lat - tu dochodzi do przyznania go z urzędu i będzie wypłacany razem z emeryturą. Nie ma wówczas potrzeby przedstawiania zaświadczenia o stanie zdrowia. W pozostałych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku, który będzie rozpatrywany przez lekarza orzecznika ZUS. Dodatek pielęgnacyjny 2023 również podlega waloryzacji.

Świadczenie pielęgnacyjne - jak uzyskać pieniądze wypłacane co miesiąc? Jest pewien warunek Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi? Czy będzie wyższe w 2023 roku?

Jak otrzymać wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego?

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego jest możliwe, jeśli spełni się przesłanki z art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych: jeśli w okresie trzech miesięcy (licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności), zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Oznacza to więc, że jeśli spełnia się warunki do uzyskania takiego świadczenia, to powinno dojść do wyrównania od miesiąca, w którym złożyło się wniosek o orzeczenie niepełnosprawności.

Zobacz też: ZUS bada zwolnienia lekarskie. Liczba kontroli wzrosła blisko o 200 procent

Więcej o: