Dodatek do emerytury za urodzone dzieci. Komu przysługuje świadczenie? Jak się o nie starać?

Dodatek do emerytury za urodzone dzieci - jakie warunki należy spełniać, żeby go otrzymać? Dowiedz się jak postępować, aby otrzymać dodatkowe pieniądze.

Dodatek do emerytury za urodzone dzieci - podstawowe informacje

Dodatek do emerytury za urodzone dzieci wszedł w życie niedawno i należy się wyłącznie kobietom, nie jest przewidziany dla mężczyzn, które urodziły się po 1949 r. i mają przepracowane minimum 20 lat. Musiały też przebywać na urlopie wychowawczym. Wprowadzono go z uwagi na okoliczność, że kobiety będące na urlopie wychowawczym miały mniejszy kapitał początkowy, który ma wypływ na wysokość emerytur. W ten sposób miało dojść do zmniejszenia różnic, ponieważ uprzednio okres ten był traktowany jako nieskładkowy. Uznano, że za każdy rok urlopu wychowawczego przysługuje 1,3% podstawy wymiaru kapitału początkowego. Dodatek ten przyznawany jest na wniosek. Jeśli więc ZUS zdąży naliczyć emeryturę, należy złożyć wniosek i poprosić o ponowne jej przeliczenie z uwzględnieniem przebywania na urlopie przez określony czas.

Czym jest dodatkowe 200 zł do emerytury za dzieci? Czy tyle wynosi dodatek?

Nie, to różne świadczenia. Dodatkowe 200 zł do emerytury i na dzieci to inna kwota. Kwota 200 zł przysługuje osobom, które zasłużyły się pracą w:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej,
  • Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
  • Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym.

Oprócz tego należy spełniać cenzus ilości przepracowanych lat - dla kobiet 20., a dla mężczyzn - 25. Oczywiście oprócz tego konieczne jest ukończenie 60 lat w przypadku pań i 65 lat przez panów. Świadczenia dodatkowe do emerytury związane z urodzeniem czy wychowaniem dzieci, to dodatki za przebywanie na urlopie wychowawczym przez kobiety oraz drugi w postaci tzw. "mama 4+".

Ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? Jak wpływa to na wysokość świadczenia?

Wszystko związane jest z okresem, w jakim przebywało się na urlopie wychowawczym. Wyliczenia te są więc dokonywane indywidualnie dla każdego seniora, który stara się o świadczenie z ZUS. Zatem ile lat można doliczyć do emerytury za dzieci? W przepisach przyjęto, że maksymalnie są to 3 lata na 1 dziecko, a jeśli ktoś miał więcej dzieci, to łącznie nie można przekroczyć okresu 6 lat. Jeśli zaś ze względu na stan psychiczny lub fizyczny dziecka przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, to możliwe jest doliczenie maksymalnie dodatkowych 3 lat na każde dziecko.

Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury?

Dokładnie tak, jak już omówione - nie jest to skomplikowane, ale też i nie ma możliwości, że okresy te czy kwoty są bez ograniczeń. Przepisy wskazują, jak się liczy urodzone dzieci do emerytury, ponieważ nie może to też powodować, że świadczenia będą wygórowane ponad inne. Ideą takich świadczeń jest to, by wyrównać w miarę możliwości szanse na godne świadczenia wszystkich seniorów.

Pieniądze za urodzenie dziecka z ZUS? Tak!

Rodzice, którzy przywitają na świecie swoje dziecko mogą liczyć na becikowe, o które może starać się zarówno matka jak i ojciec, ale także opiekun faktyczny dziecka i opiekun prawny. Jest to świadczenie jednorazowe. Warunkiem jest, by dochód na osobę nie przekraczał 1922 zł oraz kobieta powinna podlegać opiece medycznej nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu. Są jednak przypadki, kiedy spełnienie tych przesłanek jest niewystarczające i niestety nie będzie ono wypłacone, a to:

  • członek rodziny otrzymuje świadczenie zagraniczne z tytułu urodzenia dziecka, chyba że zezwalają na to przepisy obowiązującego prawa
  • osoba, która samotnie wychowuje dziecko nie ma przyznanych alimentów od drugiego z rodziców, chyba że któreś z rodziców nie żyje; ojciec dziecka jest nieznany; oddalono pozew o alimenty; dziecko znajduje się pod opieką naprzemienną u każdego z rodziców oraz jeśli sąd zobowiązał jedno z rodziców do pokrywania całości kosztów utrzymania dziecka.
Zobacz wideo O co chodzi w autozapisie do PPK? Pytamy wiceprezesa PFR

Kolejne pieniądze za urodzenie dziecka z ZUS to tzw. "kosiniakowe". Dotyczy ono osób, które nie pobierają zasiłku macierzyńskiego. Nie jest to świadczenie jednorazowe, a cykliczne. Przepisy wskazują też wiek dziecka, którego świadczenie w określonym przypadku, dotyczy. Może je otrzymać matka, ale również ojciec. Przysługuje przez okres:

  • 52 tygodni - gdy urodzi się jedno dziecko przy jednym porodzie, przysposobi się jedno dziecko lub jedno dziecko zostanie objęte opieką
  • 65 tygodni -  gdy urodzi się dwoje dzieci przy jednym porodzie, przysposobi się dwoje dzieci lub dwoje dzieci zostanie objęte opieką
  • 67 tygodni - gdy urodzi się troje dzieci przy jednym porodzie, przysposobi się troje dzieci lub troje dzieci zostanie objęte opieką
  • 69 tygodni - gdy urodzi się czworo dzieci przy jednym porodzie, przysposobi się czworo dzieci lub czworo dzieci zostanie objęte opieką
  • 71 tygodni - gdy urodzi się pięcioro dzieci przy jednym porodzie, przysposobi się pięcioro dzieci lub pięcioro dzieci zostanie objęte opieką.

Świadczenie to wypłacane jest w wysokości 1000 zł miesięcznie.

Kto może otrzymać świadczenie mama 4+?

Jednym z kryteriów jest brak możliwości otrzymania dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Poza tym należy być matką, która ukończyła 60 lat i urodziła lub wychowywała lub tylko wychowywała co najmniej 4 dzieci. Mama 4+ przysługuje też ojcom, którzy ukończyli 65 lat i mieli pod opieką co najmniej 4 dzieci z powodu śmierci ich matki, porzucenia przez rodzicielkę lub jeśli nie wychowywała ich przez długi czas. Wymogi te dotyczą nie tylko dzieci własnych, ale też dzieci drugiego małżonka, jak również tych, które przyjęte zostały na wychowanie w rodzinie zastępczej. Nie dotyczy to jednak rodziny zastępczej zawodowej. Świadczenia udziela się na wniosek obywatelowi polskiemu lub osobie, która ma zalegalizowany pobyt w Polsce. Może też być przyznane osobie, która ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, ale ma jednocześnie prawo pobytu stałego lub prawo pobytu.

Kiedy składać wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające "mama 4+"?

O rodzicielskie świadczenie uzupełniające należy złożyć dokumenty nie wcześniej niż na 30 dni zanim spełnią się warunki, by je otrzymać. Wniosek przedwczesny spotka się bowiem z decyzją odmowną z uwagi na okoliczność, że przesłanki do jego przyznania się nie spełniły.

Zobacz też: Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci. Komu się należy? Nie tylko dla matek

Więcej o:
Copyright © Agora SA