Renta socjalna 2023. Sprawdź czym jest i jakie warunki muszą być spełnione, aby ją otrzymać

Renta socjalna, nazywana rentą chorobową jest świadczeniem, które co miesiąc wypłaca ZUS osobie, która jest niezdolna do pracy, gdyż uniemożliwia jej to stan zdrowia. Niezdolność do pracy może być częściowa - utracona w znacznym stopniu zdolność do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami lub całkowita, kiedy osoba nie może wykonywać jakiejkolwiek pracy.

Nowe zasady przyznawania renty socjalnej. Komu należy się świadczenie?

Renta socjalna to rodzaj świadczenia, które zabezpiecza potrzeby osób nie będących w stanie wykonywać pracy zarobkowej. Nowe zasady przyznawania renty socjalnej dotyczą każdej osoby, która ubiega się o przyznanie świadczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Renta socjalna przyznawana jest osobom niezdolnym do pracy, jednak osoby te muszą spełniać pewne warunki. Jakie są zasady przyznawania renty socjalnej?

 • osoba ubiegająca się o świadczenie musi mieć ukończone 18 lat;
 • nie wolno pobierać innych świadczeń z tytułu: emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty strukturalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia o charakterze rentowym z zagranicznej instytucji,
 • osoba, która chce otrzymać świadczenie musi posiadać ważne oświadczenie lekarskie. 

Ponadto renta socjalna należy się wtedy, gdy niezdolność do pracy powstała wskutek choroby lub wypadku nabytego:

 • w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej,
 • przed ukończeniem przez osobę pobierającą świadczenie 18. roku życia,
 • w trakcie pobierania przez nią nauki (do 25. roku życia).

Istotną kwestią jest fakt, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o przyznanie renty socjalnej posiada prawo chociażby do jednego świadczenia wymienionego wyżej nie otrzyma renty socjalnej.

Ile wynosi renta socjalna?

Ile zatem wynosi renta socjalna? Wysokość renty socjalnej podobnie jak wysokość emerytury jest co roku waloryzowana. Od 1 marca 2023 roku jej wysokość brutto wynosi 1588,44 zł .Dla porównania przypomnijmy, że w roku 2022 wysokość renty socjalnej brutto wynosiła 1338,44 zł.

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Renta socjalna: netto – ile wynosi? Czy można pracować pobierając rentę socjalną?

Renta socjalna netto czyli kwota, którą co miesiąc otrzymują "do ręki" osoby uprawnione do tego świadczenia wynosi 1445 zł. Ponadto osoby, które otrzymują rentę socjalną uprawnione są także do otrzymania trzynastej i czternastej emerytury. Warto także zaznaczyć, że pobieranie renty socjalnej nie wyklucza podjęcia pracy. Owszem można pracować ale tylko i wyłącznie pod pewnymi warunkami, które dotyczą wysokości przychodu. To właśnie jego wysokość decyduje na jakim poziomie zostanie renta socjalna. W sytuacji gdy przychód jest:

 • wyższy od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy i nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia – renta socjalna zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia, ale nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia
 • niższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – w takiej sytuacji renta socjalna należy się w pełnej wysokości,
 • wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy –w tym przypadku renta socjalna zostanie zawieszona.

Należy pamiętać, że osoba, która pobiera rentę socjalną w przypadku podjęcia pracy powinna niezwłocznie powiadomić o tym fakcie ZUS podając także osiągane dochody. Można to zrobić za pomocą formularza EROP – czyli oświadczenia o osiąganiu przychodu.

ZUS: renta socjalna. Jakie dokumenty są potrzebne by złożyć wniosek o rentę socjalną?

ZUS, który decyduje o przyznaniu renty socjalnej wymaga od wnioskodawcy następujących dokumentów:

 • wniosku o rentę socjalną – znajdziemy go na stronie internetowej ZUS. Formularz wniosku jest również dostępny w punkcie informacyjnym w sali obsługi klientów w każdej jednostce organizacyjnej ZUS;
 • zaświadczenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego określającego powierzchnię użytków rolnych, wyrażoną w hektarach przeliczeniowych;
 • zaświadczenia o stanie zdrowia OL-9 wystawionego nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacji medycznej;
 • zaświadczenia o pobieraniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i o dacie zaprzestania ich pobierania;
 • zaświadczenia potwierdzającego kontynuowanie nauki w szkole lub zaświadczenia z uczelni o okresie studiów;
 • zaświadczenia płatnika składek o kwocie osiąganych przychodów wraz z wyszczególnionym okresem, na jaki została zawarta umowa;
 • wywiadu zawodowego – dotyczy osoby pracującej.

Zobacz też: Nowe limity dla emerytów i rencistów. Jak dorobić i nie stracić świadczenia?

Więcej o:
Copyright © Agora SA