Dodatkowe 200 zł do emerytury za dzieci. Komu przysługuje? Jak się starać?

Dodatkowe 200 zł do emerytury za dzieci to wyjście z pomocną ręką do rodziców. Prawie każdy rodzic zdaje sobie sprawę, że wychowanie dzieci jest pracą o wiele cięższą niż wiele zawodów. Niestety, w przeciwieństwie do pracy zawodowej, za opiekę nad dziećmi nie płaci się wynagrodzenia. W rezultacie, kobiety, które zrezygnowały z kariery zawodowej na rzecz opieki nad dziećmi, miały przez lata problem z niskimi emeryturami. Ostatecznie podjęto decyzję o zmianie tej sytuacji.

Jaki dodatek do emerytury za urodzenie 2 dzieci? Seniorzy mogą liczyć na 13 emeryturę

Dodatkowe 200 zł do emerytury za dzieci przydałoby się każdemu emerytowi, który oddał się wychowywaniu swojego potomstwa. W Polsce istnieje jednak obecnie inna forma wspierania najuboższych seniorów w postaci "trzynastej emerytury". Dodatek ten wynosi obecnie 1/12 rocznej kwoty emerytury lub renty, którą otrzymuje emeryt lub rencista, i przysługuje mu raz w roku, zwykle w marcu. Z kolei na dodatkowe 200 zł liczyć mogą osoby, które mogą udokumentować pracę w: Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratowniczym. Jakie dodatek do emerytury za urodzenie 2 dzieci? Niestety w tym wypadku nie istnieje żadne świadczenie odpowiadające tym kryteriom. 

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci – program "Mama 4+"

Program Mama 4+ skierowany jest do osób, które zdecydowały się na wychowywanie co najmniej czworga dzieci, rezygnując z pracy zarobkowej lub nigdy jej nie podejmując. Osoby te, w wieku emerytalnym, często nie dysponują środkami niezbędnymi do podstawowego utrzymania, ponieważ nie zdążyły wypracować sobie prawa do emerytury nawet na minimalnym poziomie. Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci, który przysługuje w ramach programu Mama 4+, stanowi dla takich osób istotne wsparcie finansowe. Komu należy się dodatek? Kobietom, które skończyły 60 lat oraz urodziły i zajęły się wychowaniem co najmniej czworga dzieci, oraz mężczyznom, którzy ukończyli 65 lat oraz wychowali co najmniej czwórkę dzieci. Mężczyznom prawdo do emerytury należy się w sytuacji, kiedy matka dzieci zmarła, porzuciła je lub ich nie wychowywała przez długi czas.

Zobacz wideo "Emeryci w Polsce żyją z ołówkiem w ręku. Ja się tego bałam, jak szłam na emeryturę"

Jak się liczy urodzenie dzieci do emerytury? Jak uzyskać dodatek?

Świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, dlatego osoba ubiegająca się o dodatek musi złożyć stosowny wniosek. Aby ubiegać się o dodatek do emerytury za wychowanie dzieci, należy złożyć odpowiedni wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia emerytalno-rentowego. Formularz wniosku o dodatek (druk ZUS-ER-WPS-O2) jest dostępny do pobrania na stronie internetowej ZUS-u. Następnie wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w najbliższym oddziale ZUS.

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej,
  • jeśli akt urodzenia nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego, to potrzebny będzie zagraniczny dokument stanu cywilnego,
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Mogą być to inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci – komu przysługuje?

Rodzicielskie świadczenie dodatkowe, zwane również "Mama 4 plus", to specjalne świadczenie finansowane z budżetu państwa, które nie jest składkowe. Celem tego programu jest zapewnienie dochodu osobom, które zdecydowały się na wychowywanie co najmniej czworga dzieci w rodzinach wielodzietnych i z tego powodu nie zdążyły wypracować sobie prawa do emerytury lub ich emerytura jest niższa od najniższej. Dodatek ten nie jest skierowany tylko do kobiet, a jego finansowanie pochodzi z budżetu państwa.

"Mama 4 plus" to dodatek, który został wprowadzony w marcu 2019 roku. Wychowywanie dzieci jest często związane z koniecznością poświęcenia całego swojego czasu i uwagi przez całą dobę. Osoby, które zajmowały się wychowaniem co najmniej czwórki dzieci i nie spełniły wymagań co do minimalnego stażu pracy 20 lat, mogą otrzymać dodatek do emerytury za wychowanie dzieci. Minimalna kwota emerytury w 2023 roku wynosi 1 588,44 zł brutto, czyli 1 445 zł netto, jednak osoby niespełniające wymagań otrzymają najprawdopodobniej niższe świadczenia.  

Emerytura matczyna. Jakie wymagania należy spełnić?

Osoby, które chcą otrzymać emeryturę matczyną, muszą spełnić kilka wymagań. Przede wszystkim, muszą mieszkać w Polsce i mieć tutaj swoje centrum interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia. Ponadto świadczeniobiorca musi posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz legalny pobyt w Polsce.

Zobacz też: Dodatkowy tysiąc złotych do emerytury. "Emerytura dla matek" jest nie tylko dla matek

Więcej o:
Copyright © Agora SA