Ekwiwalent przysługujący pracownikowi za urlop wypoczynkowy. Wiemy, jak prawidłowo go obliczyć

Jak wyliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas urlopu wypoczynkowego? Zasady dotyczące obliczeń i wypłaty wynagrodzenia określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Co należy uwzględnić, aby otrzymać prawidłową kwotę? Wyjaśniamy.

Urlop wypoczynkowy jest okresem, w którym pracownik nie świadczy pracy - jednak przysługuje mu w tym czasie odpowiednie wynagrodzenie. Co w sytuacji, gdy nie zostanie on wykorzystany w trakcie zatrudnienia? W takim przypadku pracownik ma prawo do tzw. ekwiwalentu za urlop. Aby go obliczyć, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych składników. 

Zobacz wideo Urlop menstruacyjny - wprowadzać czy nie? Rozmawiamy z ekspertką ds. prawa pracy

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ekwiwalent za urlop 2023 - komu przysługuje? Niewykorzystane dni ulegają przedawnieniu 

Przepisy dotyczące obliczania oraz wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za czas urlopu wypoczynkowego wynikają z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. Nr 2, poz.14, z późn. zm). Przysługuje on pracownikowi w sytuacji, gdy:

  • pracodawca rozwiąże stosunek pracy,
  • umowa o pracę wygaśnie (nie zostanie przedłużona),
  • niewykorzystane dni wolne nie uległy przedawnieniu (3 lata). 

Podstawą do obliczenia ekwiwalentu za urlop są

  • składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, w wysokości należnej w miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego ekwiwalentu,
  • wynagrodzenie zmienne wypłacone pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy nie dłuższe, niż jeden miesiąc) oraz wynagrodzenie zmienne wypłacone w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc nabycia prawa do ekwiwalentu (dotyczy to składników przysługujących za okresy dłuższe niż jeden miesiąc). 

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop? Współczynnik ekwiwalentu zależy od wymiaru pracy

Współczynnik stanowiący podstawę do obliczenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu oblicza się corocznie, odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym liczbę przypadających na ten rok niedziel i świąt oraz dni wolnych od pracy, wynikających z pełnego etatu czasu pracy (5 dni w tygodniu). Otrzymany wynik należy podzielić przez 12. W 2023 współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za 1 dzień urlopu wynosi 20,83. Można obliczyć to w następujący sposób: 365 dni – (53 niedziele + 10 świąt + 52 dni wolne) = 250 dni : 12 = 20,83. Warto pamiętać, że wartość współczynnika w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy będzie inna. Obniża się on proporcjonalnie do wymiaru pracy danej osoby. 

Więcej o:
Copyright © Agora SA