Emerytura pomostowa 2023. Senat zadecydował, czy emerytury pomostowe dla pracowników zostaną na stałe

Emerytury pomostowe były dotychczas świadczeniem wygasającym. Sytuacja ta jednak właśnie się zmieniła, co oznacza, że ze świadczenia będzie mogło skorzystać znacznie więcej pracowników. Wyjaśniamy, czym jest emerytura pomostowa, komu przysługuje i jakie zmiany dokładnie zaakceptował Senat.

Emerytura pomostowa to prawo do wcześniejszego świadczenia, z którego skorzystać mogą określone grupy pracowników. Niestety ze względu na obowiązujące dotąd przepisy grono to z każdym kolejnym rokiem się pomniejszało. To właśnie z tego względu przyjęto nowelizację ustawy.

Zobacz wideo Grabowski: Będziemy musieli pracować dłużej

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Emerytura pomostowa 2023. Ustawa uchyla wygasający charakter świadczenia

Emerytura pomostowa przysługuje osobom urodzonym po 31 grudnia 1948, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Obejmuje to zawody, które mogą negatywnie i trwale wpływać na stan zdrowia. Jednocześnie wymagane jest:

  • ukończenie co najmniej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
  • posiadanie 15-letniego okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  • posiadanie okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • wykonywanie prac w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999.

Pierwsze dwa warunki mogą się nieznacznie różnić od przytoczonych w zależności od poszczególnych zawodów. Niemniej nowela skupia się na ostatnim z nich i to właśnie on został uchylony, gdyż skutkował wygasającym charakterem świadczenia. Zapis ten został początkowo wprowadzony ze względu na postęp technologiczny, który miał się przyczynić do polepszenia warunków pracy. W uzasadnieniu do projektu wskazano jednak, że postęp ten nie był wystarczający, aby całkowicie wyeliminować negatywne czynniki, więc prawo do emerytury pomostowej powinno przysługiwać także pracownikom, którzy pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wykonywali po 1 stycznia 1999.

Emerytury pomostowe. Zmiany dotyczyć będą również innych aspektów

Nowelizacja ustawy wprowadzi również zmiany w instytucji rekompensaty, czyli odszkodowania za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy o szczególnym charakterze. Okres, który upoważnia do otrzymania rekompensaty, musi przypadać przed 1 stycznia 2009. Ponadto prawo do emerytury pomostowej będzie mogło zostać zawieszone w razie podjęcia pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, niezależnie od formy wykonywania tego rodzaju pracy. Do tej pory zawieszeniem skutkowało jedynie podjęcie pracy w ramach stosunku pracy. Co więcej, podwyższono roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym z 500 do 840 złotych.

Więcej o:
Copyright © Agora SA